Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.972 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  18.  [Wydanie świadectwa fitosanitarnego]
1.  Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce składowania, lub miejsce łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu świadectwo fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że:
1) podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie, lub dokonujące wyprowadzenia do państwa trzeciego roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego będą one wyprowadzane lub przez które będą one przemieszczane, zwane dalej "wymaganiami importowymi państwa trzeciego", dotyczące ich uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub wyprowadzania;
2) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.
3.  Wniosek o wydanie świadectwa zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nadawcy;
1a) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 19a ust. 1 - w przypadku podmiotów do niego wpisanych;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy;
3) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, jeżeli nie jest on nadawcą;
4) nazwę państwa przeznaczenia;
5) miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
6) oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
7) ilość i rodzaj opakowań;
8) deklarowany środek transportu;
9) deklarowane miejsce wwozu do państwa przeznaczenia;
10) nazwy państw, przez które będą przemieszczane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;
11) informacje o zastosowanych zabiegach odkażających;
12) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
13) informacje o znakach rozpoznawczych opakowań.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli zabiegi takie są wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane;
2) pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli pozwolenie takie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane;
3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa trzeciego dotyczących miejsca uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli ich spełnienie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, wydane przez właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wojewódzkiego inspektora albo organ właściwy do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego - w przypadku gdy świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
4) świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu;
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 dokumenty lub informacje wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, w szczególności imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres podmiotów uprawiających, wytwarzających, pakujących, sortujących, składujących lub wyprowadzających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub numer wpisu tych podmiotów do rejestru, o którym mowa w art. 19a ust. 1, jeżeli państwo trzecie wymaga wpisu tych podmiotów do tego rejestru.
4a.  Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4, zostały uprzednio dołączone do innego wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu złożonego do wojewódzkiego inspektora, wnioskodawca może - zamiast ponownego dołączenia tych dokumentów - wskazać wniosek, do którego te dokumenty zostały dołączone.
5.  (uchylony).
6.  Świadectwo fitosanitarne jest:
1) zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego;
2) wydawane:
a) na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora,
b) bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu w wyniku kontroli, która może uwzględniać zastosowanie oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że:
podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają wymagania importowe państwa trzeciego,
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.
6a.  Jeżeli nie można uzyskać przepisów fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są przeznaczone, lub państw przez które są one przemieszczane, wojewódzki inspektor może wydać świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, po stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są wolne od organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od innych organizmów szkodliwych.
6b.  Na środki transportu lub opakowania, w których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, wojewódzki inspektor, który wystawia świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, może, ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, nałożyć plomby ze znakiem Inspekcji i numerem wydanego świadectwa fitosanitarnego. Plomby udostępnia Główny Inspektor.
6c.  Plomby, o których mowa w ust. 6b, wojewódzki inspektor nakłada niezwłocznie po umieszczeniu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w środku transportu lub w opakowaniu.
6d.  Uprawnienia wojewódzkiego inspektora do nakładania plomb, o których mowa w ust. 6b, nie naruszają uprawnień i obowiązków organów celnych do przeprowadzania kontroli celnej.
6e.  Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz państw trzecich oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tych państw trzecich, w przypadku których wojewódzki inspektor, wystawiający świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, nakłada plomby określone w ust. 6b, mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.
7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, mając na względzie ujednolicenie wydawanych na terytorium Wspólnoty świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.