[Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody] - Art. 95. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 95. - [Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  95.  [Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody]

Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:

1)
Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw środowiska;
2)
regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska;
3)
rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego;
4)
rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych, działająca przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych.