[Formy przetargu] - Art. 10d. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 10d. - [Formy przetargu] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10d.  [Formy przetargu]
1. 
Przetarg przeprowadza się w formie:
1)
przetargu ustnego nieograniczonego;
2)
przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. 
Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
3. 
O zastosowanej formie przetargu decyduje dyrektor parku narodowego.