[Negatywne przesłanki wydania oraz przesłanki cofnięcia zezwoleń na utworzenie wewnętrznej służby ochrony] - Art. 11. - Ochrona... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Negatywne przesłanki wydania oraz przesłanki cofnięcia zezwoleń na utworzenie wewnętrznej służby ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  11.  [Negatywne przesłanki wydania oraz przesłanki cofnięcia zezwoleń na utworzenie wewnętrznej służby ochrony]
1. 
Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie może być wydane, jeżeli:
1)
plan ochrony nie zawiera informacji, o których mowa w art. 7 ust. 2;
2)
jednostka wnioskująca nie zapewnia spełnienia warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie ustawy.
2. 
Komendant wojewódzki Policji, w drodze decyzji administracyjnej, cofa zezwolenie na działalność wewnętrznej służby ochrony, jeżeli:
1)
kierownik jednostki złoży taki wniosek;
2)
nie utworzono wewnętrznej służby ochrony w okresie 3 miesięcy od dnia wydania zezwolenia;
3)
nie usunięto w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli rażących uchybień lub nieprawidłowości w organizacji wewnętrznej służby ochrony;
4)
działalność wewnętrznej służby ochrony prowadzona jest niezgodnie z planem ochrony;
5)
ustały okoliczności, dla których zezwolenie zostało wydane.
3. 
Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji.