Art. 71. - [Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego. Obowiązki informacyjne jednostki organizacyjnej] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  71.  [Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego. Obowiązki informacyjne jednostki organizacyjnej]
1. 
Jednostka organizacyjna zawierająca umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej jest odpowiedzialna za wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, określającej:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, które zostaną przekazane przedsiębiorcy w związku z wykonywaniem umowy, odpowiednie do liczby tych informacji, klauzuli tajności oraz liczby osób mających do nich dostęp;
2)
skutki oraz zakres odpowiedzialności wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
2. 
Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego powinna określać w szczególności:
1)
klauzule tajności poszczególnych materiałów lub rodzajów materiałów, które zostaną wytworzone przez przedsiębiorcę w związku z wykonywaniem umowy;
2)
sposób postępowania z materiałami niejawnymi, które zostaną przekazane przedsiębiorcy lub przez niego wytworzone w związku z wykonywaniem umowy.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej zawierającej umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązku ochrony wytworzonych w związku z realizacją umowy lub przekazanych mu informacji niejawnych.
4. 
Jeżeli w związku z wykonywaniem umowy zostaną wytworzone informacje niejawne, odpowiednią klauzulę tajności nadaje osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, a w przypadku ich braku, po uzgodnieniu z osobą, o której mowa w ust. 3.
5. 
Jednostka organizacyjna, która zawarła umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, ma obowiązek:
1)
niezwłocznego informowania odpowiednio ABW lub SKW o:
a)
nazwie i adresie przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę,
b)
przedmiocie umowy,
c)
najwyższej koniecznej klauzuli tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie wiązał się z wykonywaniem umowy,
d)
naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych u przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę,
e)
zakończeniu wykonywania umowy;
2)
niezwłocznego przekazania odpowiednio ABW lub SKW:
a)
kopii instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w ust. 1,
b)
kopii świadectwa przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę.
6. 
W przypadkach gdy zawierającymi umowę są jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, a świadectwo zostało wydane przez ABW, obowiązek, o którym mowa w ust. 5, jest także realizowany wobec SKW.
7. 
W przypadku gdy jednostką zawierającą umowę jest inna jednostka organizacyjna niż wymieniona w ust. 6, a świadectwo zostało wydane przez SKW, obowiązek, o którym mowa w ust. 5, jest także realizowany wobec ABW.