Art. 69. - [Odwołanie i skarga na rozstrzygnięcie w przedmiocie bezpieczeństwa przemysłowego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  69.  [Odwołanie i skarga na rozstrzygnięcie w przedmiocie bezpieczeństwa przemysłowego]
1. 
Od decyzji o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, odmowie wydania oraz o cofnięciu świadectwa przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Prezesa Rady Ministrów, na którego decyzję lub postanowienie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
2. 
Do odwołania i skargi, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35, art. 36 i art. 38.
3. 
W przypadku wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, przejęcia lub likwidacji przedsiębiorcy Prezes Rady Ministrów umarza postępowanie odwoławcze.