Art. 67. - [Elementy świadectwa, decyzji o odmowie wydania świadectwa oraz o cofnięciu świadectwa] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  67.  [Elementy świadectwa, decyzji o odmowie wydania świadectwa oraz o cofnięciu świadectwa]
1. 
Świadectwo, decyzja o odmowie wydania świadectwa oraz decyzja o cofnięciu świadectwa powinny zawierać:
1)
oznaczenie organu, który wydał, odmówił wydania bądź cofnął świadectwo;
2)
wskazanie miejsca i daty wystawienia;
3)
nazwę podmiotu, adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
podstawę prawną;
5)
stwierdzenie wydania świadectwa, odmowy wydania lub jego cofnięcia;
6)
w przypadku wydania świadectwa - jego stopień, klauzulę tajności oraz termin ważności;
7)
imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza SKW.
2. 
Decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofnięciu świadectwa powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia:
1)
odwołania do Prezesa Rady Ministrów;
2)
skargi do sądu administracyjnego.
3. 
Uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.