Art. 58. - [Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  58.  [Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego]
1. 
Sprawdzenia przedsiębiorcy i osób wymienionych w art. 57 przeprowadza się na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu oraz innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pozwalających ocenić zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych.
2. 
Kwestionariusz zawiera:
1)
dane identyfikujące podmiot podlegający sprawdzeniu, w tym określenie jego statusu prawnego;
2)
dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych przedsiębiorcy;
3)
dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej przedsiębiorcy;
4)
dane o strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy;
5)
dane dotyczące osób, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 4;
6)
dane o systemie ochrony informacji niejawnych przedsiębiorcy, w tym o stosowanych środkach bezpieczeństwa fizycznego;
7)
wykaz pracowników posiadających poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych;
8)
wykaz pracowników, którzy powinni być poddani poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu;
9)
wykaz osób, które ze strony przedsiębiorcy wykonują lub będą wykonywać funkcje związane z ochroną informacji niejawnych;
10)
podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy.