Art. 57. - [Sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec innych osób] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  57.  [Sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec innych osób]
1. 
Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w ust. 3.
2. 
Sprawdzenie przedsiębiorcy, w tym na podstawie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach, kartotekach, także niedostępnych powszechnie, obejmuje:
1)
strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową;
2)
strukturę organizacyjną;
3)
system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego;
4)
wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia;
5)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa.
3. 
W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa przeprowadza się postępowania sprawdzające wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne postępowania sprawdzające wobec:
1)
kierownika przedsiębiorcy;
2)
pełnomocnika ochrony i jego zastępcy;
3)
osób zatrudnionych w pionie ochrony;
4)
administratora systemu teleinformatycznego;
5)
pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć dostęp do informacji niejawnych.
4. 
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oznacza poświadczenie upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa.