Art. 55. - [Świadectwa potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  55.  [Świadectwa potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych]
1. 
W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej wydaje się świadectwo odpowiednio:
1)
pierwszego stopnia - potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji;
2)
drugiego stopnia - potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych;
3)
trzeciego stopnia - potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
2. 
Świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:
1)
"ściśle tajne" potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:
a)
"ściśle tajne" - przez okres 5 lat od daty wystawienia,
b)
"tajne" - przez okres 7 lat od daty wystawienia,
c)
"poufne" - przez okres 10 lat od daty wystawienia;
2)
"tajne" potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:
a)
"tajne" - przez okres 7 lat od daty wystawienia,
b)
"poufne" - przez okres 10 lat od daty wystawienia;
3)
"poufne" potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o tej klauzuli przez okres 10 lat od daty wystawienia.
3. 
ABW albo SKW wydaje odrębne świadectwa potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli "tajne" lub "poufne", stosowany przez organizacje międzynarodowe. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Świadectwo wygasa, jeżeli:
1)
upłynął okres jego ważności, o którym mowa w ust. 2;
2)
przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych w świadectwie;
3)
przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot lub zlikwidowany.