Art. 39. - [Wznowienie postępowania] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  39.  [Wznowienie postępowania]
1. 
Prezes Rady Ministrów, pełnomocnicy ochrony lub podmioty wymienione w art. 23 ust. 2 i 5 wznawiają postępowanie sprawdzające lub kontrolne postępowanie sprawdzające, zakończone decyzją ostateczną, odpowiednio o odmowie wydania albo o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli decyzja została wydana wyłącznie w związku z przedstawieniem osobie sprawdzanej zarzutu popełnienia przestępstwa, postawieniem jej w stan oskarżenia lub skazaniem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a postępowanie karne zostało następnie umorzone lub zakończone uniewinnieniem osoby sprawdzanej.
2. 
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na wniosek osoby sprawdzanej.
3. 
Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do podmiotu, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, w którym osoba sprawdzana dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
4. 
Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego otrzymania.
5. 
Podmiot właściwy do wznowienia postępowania stwierdza, w drodze postanowienia, uchybienie terminowi do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
6. 
Postanowienie, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczne i powinno zawierać:
1)
oznaczenie podmiotu;
2)
datę wydania;
3)
oznaczenie osoby sprawdzanej;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne;
6)
pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
7)
podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.
7. 
Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.
8. 
Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy podmiot postępowania co do przyczyn wznowienia oraz rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.
9. 
Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.