Przybysz Piotr, Wznowienie z urzędu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lutego 2018 r.
Autor:

Wznowienie z urzędu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego

Wznowienie z urzędu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego

Wznowienie z urzędu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego

W odniesieniu do postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających nie stosuje się przepisów k.p.a. o wznowieniu postępowania. Ustawa dopuszcza możliwość wznowienia postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego wyłącznie w następujących przypadkach:

1. postępowanie zakończyło się decyzją o odmowie wydania albo o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;

2. decyzja kończąca postępowanie została wydana wyłącznie w związku z przedstawieniem osobie sprawdzanej zarzutu popełnienia przestępstwa, postawieniem jej w stan oskarżenia lub skazaniem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3. postępowanie karne zostało umorzone lub zakończone uniewinnieniem osoby sprawdzanej.

Postępowanie może zostać wznowione z urzędu albo na wniosek osoby sprawdzanej (patrz Wznowienie postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego na wniosek osoby sprawdzanej).

Celem postępowania wznowieniowego jest wydanie rozstrzygnięcia co do istnienia przesłanek wznowienia oraz co do istoty wznowionej sprawy.

Krok: uzyskanie informacji o umorzeniu postępowania karnego lub uniewinnieniu osoby

Podmiotami uprawnionymi do wznowienia z urzędu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego, są:

– Prezes Rady Ministrów;

– ABW;

– SKW;

– AW;

– CBA;

– Służba Ochrony Państwa;

– Policja;

– Służba Więzienna;

– SWW;

– Straż Graniczna;

– Żandarmeria Wojskowa;

– pełnomocnicy ochrony.

Należy zwrócić uwagę, że uprawnienie do wznowienia postępowania z urzędu nie przysługuje wyłącznie podmiotowi, który wydał w sprawie decyzję w I instancji.

Przesłanki wznowienia są następujące:

1. postępowanie zakończyło się decyzją o odmowie wydania albo o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;

2. decyzja kończąca postępowanie została wydana wyłącznie w związku z przedstawieniem osobie sprawdzanej zarzutu popełnienia przestępstwa, postawieniem jej w stan oskarżenia lub skazaniem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3. postępowanie karne zostało umorzone lub zakończone uniewinnieniem osoby sprawdzanej.

Krok: postanowienie o wznowieniu postępowania

Podmiot właściwy do wznowienia postępowania wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania, jeżeli po zbadaniu sprawy w trybie pozaprocesowym uzna wznowienie postępowania za celowe. W odmiennym przypadku nie wydaje się decyzji o odmowie wznowienia postępowania.

Na podstawie postanowienia o wznowieniu postępowania właściwy podmiot przeprowadza postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do istoty sprawy.

Ustawa nie wskazuje podmiotów, którym należy doręczyć powyższe postanowienie lub które należy poinformować o jego wydaniu. Można przyjąć, że postanowienie to należy doręczyć osobie sprawdzanej.

Wznowienie z urzędu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego właściwy podmiot właściwy podmiot odebranie decyzji osoba sprawdzana osoba sprawdzana odebranie decyzji podmiot uprawniony do wznowienia postępowania sprawdzającego podmiot uprawniony do wznowienia postępowania sprawdzającego postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do istoty sprawy postanowienie o wznowieniu postępowania wydanie decyzji w sprawie uzyskanie informacji o umorzeniu postępowania karnego lub uniewinnieniu osoby