Art. 36. - [Rodzaje i treść rozstrzygnięcia organu odwoławczego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  36.  [Rodzaje i treść rozstrzygnięcia organu odwoławczego]
1. 
Prezes Rady Ministrów stwierdza, w drodze postanowienia:
1)
niedopuszczalność odwołania;
2)
uchybienie terminowi do wniesienia odwołania.
2. 
Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne i powinno zawierać w szczególności:
1)
oznaczenie organu;
2)
datę wydania;
3)
oznaczenie osoby sprawdzanej;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne;
6)
pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
7)
podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, osoby upoważnionej do jego wydania.
3. 
Prezes Rady Ministrów może na żądanie osoby sprawdzanej lub z urzędu zlecić właściwemu podmiotowi przeprowadzenie dodatkowych czynności, w tym specjalistycznych badań, o których mowa w art. 26 ust. 6, w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w postępowaniu sprawdzającym lub kontrolnym postępowaniu sprawdzającym. W przypadku, gdy zlecenie przeprowadzenia dodatkowych czynności dotyczy ponownego przeprowadzenia specjalistycznych badań, badania te powinny być wykonane przez innego specjalistę niż badania przeprowadzone w ramach postępowania sprawdzającego zakończonego wydaniem decyzji, od której odwołanie jest rozpatrywane.
4. 
Prezes Rady Ministrów wydaje decyzję, w której:
1)
utrzymuje w mocy decyzję podmiotu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające lub kontrolne postępowanie sprawdzające;
2)
uchyla decyzję podmiotu, który przeprowadził kontrolne postępowanie sprawdzające zakończone cofnięciem poświadczenia bezpieczeństwa;
3)
uchyla decyzję podmiotu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające, i nakazuje mu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa;
4)
uchyla decyzję podmiotu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające lub kontrolne postępowanie sprawdzające i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia;
5)
stwierdza nieważność decyzji podmiotu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające lub kontrolne postępowanie sprawdzające.
5. 
Decyzja powinna zawierać w szczególności:
1)
oznaczenie organu;
2)
datę wydania;
3)
oznaczenie osoby sprawdzanej;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne;
6)
pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
7)
podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania.
6. 
Po wydaniu decyzji lub postanowienia Prezes Rady Ministrów niezwłocznie zwraca właściwemu podmiotowi akta postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego.
7. 
Decyzje i postanowienia doręcza się na piśmie osobie sprawdzanej i właściwemu podmiotowi, zawiadamiając o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji lub postanowieniu osobę uprawnioną do obsady stanowiska.
8. 
Do postępowania odwoławczego przepisy art. 27, art. 30 ust. 4 oraz art. 31 stosuje się odpowiednio.