Art. 31. - [Umorzenie postępowania sprawdzającego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  31.  [Umorzenie postępowania sprawdzającego]
1. 
Umorzenie postępowania sprawdzającego następuje w przypadku:
1)
śmierci osoby sprawdzanej;
2)
rezygnacji osoby sprawdzanej z ubiegania się o stanowisko albo zajmowania stanowiska lub wykonywania prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych;
3)
odstąpienia przez kierownika jednostki organizacyjnej od zamiaru obsadzenia osoby sprawdzanej na stanowisku lub zlecenia jej prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych;
4)
gdy postępowanie z innej przyczyny stało się bezprzedmiotowe.
2. 
O umorzeniu postępowania sprawdzającego organ je prowadzący zawiadamia wnioskodawcę, pełnomocnika ochrony oraz, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, osobę sprawdzaną.