Przybysz Piotr, Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lutego 2018 r.
Autor:

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

Osoba mająca uzyskać prawo dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” jest zobowiązana do spełnienia dwóch warunków, to jest:

a) odbycia przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz

b) uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku poddania się zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu.

Poświadczenie bezpieczeństwa może uzyskać osoba, która daje rękojmię zachowania tajemnicy, to jest - osoba, co do której stwierdzono w toku postępowania sprawdzającego, że jest zdolna do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem (patrz art. 2 pkt 2 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Poświadczenie bezpieczeństwa wydane do klauzuli wyższego stopnia upoważnia również do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą niższego stopnia. Osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” jest zatem uprawniona również do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

W ustawie unormowano szczególne zasady uzyskiwania prawa dostępu do informacji niejawnych przez osoby pełniące określone funkcje publiczne (patrz art. 34 ust. 10–15 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa (patrz art. 34 ust. 5 pkt 1 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Można także wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” osobie, wobec której wszczęto postępowanie sprawdzające (patrz art. 34 ust. 5 pkt 2 i art. 34 ust. 9 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” pełnomocnik ochrony pełnomocnik ochrony zwykłe postępowanie sprawdzające umorzenie postępowania sprawdzającego odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydanie poświadczenia bezpieczeństwa odebranie polecenia wystawca poświadczenia bezpieczeństwa wystawca poświadczenia bezpieczeństwa odebranie powiadomienia ABW lub SKW ABW lub SKW odebranie powiadomienia osoba zainteresowana osoba zainteresowana odebranie zaświadczenia o przeszkoleniu odebranie skierowania złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych odbycie szkolenia kierownik jednostki organizacyjnej kierownik jednostki organizacyjnej czy osoba posiada poświadczenia bezpieczeństwa? polecenie wszczęcia postępowania sprawdzającego powiadomienie o dopuszczeniu do informacji niejawnych dopuszczenie do pracy odebranie poświadczenia bezpieczeństwa oczekiwanie na zakończenie szkolenia zamiar dopuszczenia osoby do pracy czy osoba posiada aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu? skierowanie osoby na szkolenie nie tak nie tak

Krok: zamiar dopuszczenia osoby do pracy

Procedura może być wszczęta także wobec osoby, która nie jest zatrudniona ani nie pełni służby w danej jednostce organizacyjnej.

Krok: czy osoba posiada aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu?

Jeżeli osoba zainteresowana podejmuje pracę lub rozpoczyna służbę albo ma przystąpić do wykonywania czynności zleconych, to może przedstawić zaświadczenie o przeszkoleniu odbytym podczas pracy lub służby w innej jednostce organizacyjnej. Ustawa nie zawiera regulacji pozwalających na ustalenie, jak długo zaświadczenie o odbyciu szkolenia jest aktualne.