[Wniosek o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne] - Art. 10. - Ochrona gruntów... - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Wniosek o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  10.  [Wniosek o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne]
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4, powinien zawierać:
1)
uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów, o których mowa w art. 7 ust. 2;
2)
wykaz powierzchni gruntów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;
3)
ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
a)
sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
b)
przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
2. 
Do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowanych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1, klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych oraz granic gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonana w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta. W odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku zawiera treść mapy gospodarczej lasów.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać oprócz danych określonych w ust. 1 i 2 także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo i leśnictwo.
4. 
Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w art. 7 ust. 2, może w szczególnie uzasadnionym przypadku odstąpić od wymogu przedkładania uzasadnienia ekonomicznego oraz rozwiązań wariantowych, o których mowa w ust. 3.