Grunty rolne i leśne w procedurze planistycznej - OpenLEX

Derucka Iwona, Grunty rolne i leśne w procedurze planistycznej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2011/7-8/87-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Grunty rolne i leśne w procedurze planistycznej

1.Uwagi wstępne

Ochrona gruntów rolnych i leśnych przejawia się przede wszystkim ilościowym ograniczeniem ich przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne. O przeznaczeniu tym obligatoryjnie przesądzają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż jednym z zadań planowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenu na określone cele oraz zasad jego zagospodarowania. Ustalenie tych zasad leży w gestii gminy, ponieważ jako gospodarz terenu jest odpowiedzialna za zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej i rozwój gospodarczy terenu.

Ustalając przeznaczenie poszczególnych terenów w procedurze planistycznej, organy gminy są związane normami nakazującymi uwzględnienie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Decydując o przeznaczeniu poszczególnych terenów, gmina sporządza - uregulowane w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dwa dokumenty planistyczne, którymi są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX