§ 8. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  8. 
1. 
W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 479 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
umyślnego okaleczania lub chwytania;
3)
umyślnego niszczenia ich jaj;
4)
transportu;
5)
zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
7)
zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;
8)
umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.
2. 
W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w lp. 211 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
transportu;
2)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
3)
zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków.