§ 7. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  7. 
W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478, 480-494, 496, 497 i 499-592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-101 i 104-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
transportu;
3)
chowu;
4)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
5)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
6)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
7)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.