§ 11. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 i 2171).