§ 10. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  10. 
W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478 i 480-592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji zwierząt oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk zwierząt polegających na:
a)
renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
d)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwaniu biomasy,
e)
odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień,
f)
ochronie i odtwarzaniu zasobów martwego drewna i drzew z dziuplami w lasach i zadrzewieniach,
g)
budowie sztucznych miejsc lęgowych, miejsc rozrodu lub wodopojów,
h)
dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska,
i)
tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych,
j)
zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,
k)
tworzeniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,
l)
regulacji liczebności populacji roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
6)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
7)
zasilanie populacji dziko występujących przez wprowadzanie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
8)
przywracanie zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
9)
przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie hodowli zwierząt wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz związanych z tym skutków;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną;
14)
uwzględnianie potrzeb gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu masowych imprez plenerowych, rekreacyjnych i sportowych;
15)
realizacja programów ochrony poszczególnych gatunków.