§ 1. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki zwierząt:
a)
objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony.