§ 1. - Ochrona gatunkowa grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1408

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki grzybów:
a)
objętych ochroną ścisłą,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony.