Ochrona gatunkowa grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1408

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki grzybów:
a)
objętych ochroną ścisłą,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
7)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
6)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
3.
W stosunku do innych niż dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)
zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk - nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2)
zakazy: umyślnego niszczenia i uszkadzania - nie dotyczą:
a)
pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,
b)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;
3)
zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania, przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków - nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
W stosunku do gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą oraz częściową stosuje się następujące sposoby ochrony:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji grzybów oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk grzybów, w szczególności:
a)
drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
b)
rozkładającego się drewna w odpowiednim wieku i gatunku,
c)
odkrytych piaszczysk,
d)
skał i głazów oraz skupisk niewielkich kamieni,
e)
łąk i pastwisk uprawianych i użytkowanych ekstensywnie;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych, utrzymujących właściwy stan siedlisk grzybów, w szczególności polegających na:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
e)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,
f)
regulowaniu liczebności roślin i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie grzybów z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania grzybów;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie upraw grzybów należących do gatunków objętych ochroną, wykorzystywanych do celów gospodarczych w celu ograniczenia pozyskania tych gatunków ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania grzybów gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną, oraz dostosowywanie sposobów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony gatunków;
14)
realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów.
Do gatunków grzybów określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2-5, 8, 45, 47, 50, 53, 54, 110, 124, 125, 136, 137, 140, 145, 156-158, 186-190 i 197,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 4-23, 28-31, 33, 34, 37, 40-42, 50, 53, 61, 62 i 74

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWEFUNGI
**Diplocystaceae
1.promieniak wilgociomierzAstraeus hygrometricus
**Physalacriaceae
2.opieńka torfowiskowa (1)Armillaria ectypa
3.żyłkowiec różowawy (1)Rhodotus palmatus
**Sarcosomataceae
4.*Sarcosoma globosum
boczniakowatePleurotaceae
5.boczniak mikołajkowy (1)Pleurotus eryngii
borowikowateBoletaceae
6.borowik korzeniasty (1)Boletus radicans
7.borowik żółtobrązowy podgat. królewski (1)Boletus appendiculatus ssp. regius
8.borowik szatański (1)Boletus satanas
czarkowateSarcoscyphaceae
9.czareczka długotrzonowa (1)Microstoma protracta
10.czarka jurajska (1)Sarcoscypha jurana
gąskowateTricholomataceae
11.dwupierścieniak cesarski (1)Catathelasma imperiale
12.wilgotnica czapeczkowata (1)Hygrocybe calyptriformis
gwiazdoszowateGeastraceae
13.gwiazda wieloporowa (1)Myriostoma coliforme
14.gwiazdosz * (1)Geastrum lageniforme
15.gwiazdosz angielski (1)Geastrum berkeleyi
16.gwiazdosz bury (1)Geastrum elegans
17.gwiazdosz karzełkowaty (1)Geastrum schmidelii
18.gwiazdosz kwiatuszkowaty (1)Geastrum floriforme
19.gwiazdosz szorstki (1)Geastrum campestre
20.gwiazdosz węgierski (1)Geastrum hungaricum
21.gwiazdosz workowaty (1)Geastrum saccatum
22.gwiazdosz wzniesiony (1)Geastrum fornicatum
kolcownicowateBankeraceae
23.kolczakówka dołkowana (1)Hydnellum scrobiculatum
24.kolczakówka kasztanowata (1)Hydnellum ferrugineum
25.kolczakówka niebieskawa (1)Hydnellum caeruleum
26.kolczakówka piekąca (1)Hydnellum peckii
27.kolczakówka pomarańczowa (1)Hydnellum aurantiacum
28.kolczakówka strefowana (1)Hydnellum concrescens
29.kolczakówka wonna (1)Hydnellum suaveolens
30.kolczakówka zielonożółta (1)Hydnellum geogenium
31.kolczakówka żółtobrązowa (1)Hydnellum compactum
32.sarniak* (1)Sarcodon joeides
33.sarniak* (1)Sarcodon underwoodii
34.sarniak sinostopy (1)Sarcodon glaucopus
35.sarniak szorstki (1)Sarcodon scabrosus
36.szaraczek sosnowy (1)Boletopsis grisea
kustrzebkowatePezizuceae
37.koronica ozdobnaSarcosphaera coronaria
maślakowateSuillaceae
38.maślak trydencki (1)Suillus tridentinus
pieczarkowateAgaricaceae
39.berłóweczka czeska (1)Tulostoma kotlabae
40.berłóweczka łuskowata (1)Tulostoma squamosum
41.berłóweczka rudawa (1)Tulostoma melanocyclum
pniarkowateFomitopsidaceae
42.jamkówka białobrązowa (1)Antrodia albobrunnea
43.pniarek lekarski (1)Fomitopsis officinalis
44.pomarańczowiec bladożółty (1)Pycnoporellus alboluteus
45.porojęzyk dębowy (1)Buglossoporus quercinus
46.późnoporka czerwieniejąca (amylek lapoński) (1)Amylocystis lapponica
powłocznikowateCorticiaceae
47.powłocznik białofioletowy (1)Corticium polygonioides
smardzowateMorchellaceae
48.krążkówka żyłkowana (1)Disciotis venosa
soplówkowateHericiaceae
49.soplówka jeżowata (1)Hericium erinaceum
tęgoskórowateSclerodermataceae
50.tęgoskór korzeniasty (1)Scleroderma septentrionale
truflowateTuberaceae
51.trufla wgłębionaTuber mesentericum
żagwiowatePolyporaceae
52.miękusz szafranowyHapalopilus croceus
53.szkieletnica wonna (1)Skeletocutis odora
54.żagiew korzonkowa (1)Polyporus rhizophilus
GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)LICHENES
55.biedronecznik JeckeraPunctelia jeckeri
56.biedronecznik zmiennyPunctelia subrudecta
57.błyskotka brodawkowataFulgensia bracteata
58.błyskotka jasnaFulgensia fulgens
59.brodaczka biczykowataUsnea flagellata
60.brodaczka bruzdkowanaUsnea foveata
61.brodaczka buczynowaUsnea faginea
62.brodaczka dziobataUsnea scrobiculata
63.brodaczka dziwnaUsnea fascinata
64.brodaczka estońskaUsnea esthonica
65.brodaczka gładkaUsnea chaetophora
66.brodaczka górskaUsnea montana
67.brodaczka grabowaUsnea carpinea
68.brodaczka haczykowataUsnea uncinulata
69.brodaczka jamkowataUsnea cavernosa
70.brodaczka kaukaskaUsnea caucasica
71.brodaczka kosmataUsnea hirtella
72.brodaczka leśnaUsnea sylvatica
73.brodaczka łysiejącaUsnea glabrata
74.brodaczka maderskaUsnea madeirensis
75.brodaczka marszczonaUsnea rugulosa
76.brodaczka miotlastaUsnea distincta
77.brodaczka MotykiUsnea motykana
78.brodaczka nadobnaUsnea florida
79.brodaczka najdłuższaUsnea longissima
80.brodaczka niezwykłaUsnea monstruosa
81.brodaczka ostraUsnea muricata
82.brodaczka rogowataUsnea ceratina
83.brodaczka rozpierzchłaUsnea fulvoreagens
84.brodaczka sinaUsnea glauca
85.brodaczka sinawaUsnea glaucescens
86.brodaczka sitowaUsnea perplectans
87.brodaczka skalnaUsnea diplotypus
88.brodaczka smukłaUsnea sublaxa
89.brodaczka sorediowa (1)Usnea lapponica
90.brodaczka splecionaUsnea plicata
91.brodaczka subtelnaUsnea fragillescens
92.brodaczka szczelinowataUsnea glabrescens
93.brodaczka szmaragdowaUsnea smaragdina
94.brodaczka szorstkaUsnea scabrata
95.brodaczka sztywnaUsnea rigida
96.brodaczka szydłowataUsnea cornuta
97.brodaczka śląskaUsnea silesiaca
98.brodaczka trocinowataUsnea scabriuscula
99.brodaczka WasmuthaUsnea wasmuthii
100.brodaczka właściwaUsnea barbata
101.brodaczka włosowataUsnea capillaris
102.brodaczka wybielonaUsnea leucosticta
103.brodaczka wyciągniętaUsnea extensa
104.brodaczka wyprostowanaUsnea prostrata
105.brodaczka zachodniaUsnea dasaea
106.brodaczka zaniedbanaUsnea neglecta
107.brodaczka zbitaUsnea compacta
108.chrobotek alpejskiCladonia stellaris
109.chrobotek czarniawyCladonia stygia
110.chrobotek zgrubiały (1)Cladonia incrassata
111.chróścik drobnyStereocaulon nanodes
112.chróścik główkowatyStereocaulon pileatum
113.chróścik kalafiorowatyStereocaulon botryosum
114.chróścik kępkowyStereocaulon evolutum
115.chróścik koralowatyStereocaulon subcoralloides
116.chróścik orzęsionyStereocaulon tomentosum
117.chróścik palczastyStereocaulon dactylophyllum
118.chróścik pasterskiStereocaulon paschale
119.chróścik skalnyStereocaulon saxatile
120.chróścik tasiemcowatyStereocaulon taeniarum
121.czasznik modrozielonyIcmadophila ericetorum
122.dołczanka gąbczastaSolorina spongiosa
123.dołczanka torbiastaSolorina saccata
124.galaretnica czarniawa (1)Collema nigrescens
125.galaretnica sztywna (1)Collema flaccidum
126.granicznik płucnik (1)Lobaria pulmonaria
127.granicznik tarczownicowy (1)Lobaria scrobiculata
128.granicznik tarczowy (1)Lobaria amplissima
129.jaskrawiec morski (1)Caloplaca marina
130.karlinka brodawkowataPycnothelia papillaria
131.kobiernik Arnolda (1)Parmotrema arnoldii
132.kobiernik orzęsiony (1)Parmotrema perlatum
133.kobiernik postrzępiony (1)Parmotrema crinitum
134.kobiernik wybredny (1)Parmotrema stuppeum
135.kruszownica niezwykłaUmbilicaria dendrophora
136.łusecznica koralkowata (1)Parmeliella triptophylla
137.łuszczak zwodniczy (1)Psora decipiens
138.mąkla odmiennaEvernia mesomorpha
139.mąkla rozłożysta (1)Evernia divaricata
140.muszlik nadobny (1)Normandina pulchella
141.nibypłucnik ChicityCetrelia chicitae
142.nibypłucnik dyskretnyCetrelia cetrarioides
143.nibypłucnik klasztornyCetrelia monachorum
144.nibypłucnik wątpliwyCetrelia olivetorum
145.obielec rozetowy (1)Squamarina lentigera
146.obrostnica rzęsowataAnaptychia ciliaris
147.odnożyca bałtyckaRamalina baltica
148.odnożyca jesionowaRamalina fraxinea
149.odnożyca kępkowaRamalina fastigiata
150.odnożyca MotykiRamalina motykana
151.odnożyca murawkowataRamalina capitata
152.odnożyca pośredniaRamalina intermedia
153.odnożyca rynienkowataRamalina calicaris
154.odnożyca tępaRamalina obtusata
155.odnożyca włosowata (1)Ramalina thrausta
156.oskrzelka niwalna (1)Flavocetraria nivalis
157.pakość galaretowata (1)Leptogium cyanescens
158.pakość pilśniowata (1)Leptogium saturninum
159.pawężnica brodawkowataPeltigera aphthosa
160.pawężnica DegenaPeltigera degenii
161.pawężnica ElżbietyPeltigera elisabethae
162.pawężnica fortecznaPeltigera monticola
163.pawężnica jabłkowataPeltigera malacea
164.pawężnica łuseczkowataPeltigera praetextata
165.pawężnica NeckeraPeltigera neckeri
166.pawężnica pagórkowaPeltigera collina
167.pawężnica pergaminowaPeltigera membranacea
168.pawężnica rozłożystaPeltigera horizontalis
169.pawężnica sałatowaPeltigera hymenina
170.pawężnica tarczkowataPeltigera lepidophora
171.pawężnica węgierskaPeltigera ponojensis
172.pawężnica żeberkowataPeltigera venosa
173.pawężnica żyłkowanaPeltigera leucophlebia
174.pawężniczka gładkaNephroma helium
175.pawężniczka odwróconaNephroma resupinatum
176.pawężniczka sorediowa (1)Nephroma parile
177.pawężnik Laurera (1)Tuckneraria laureri
178.pęcherzyca nadobnaLasallia pustulata
179.płucnica płotowaCetraria sepincola
180.podgranicznik leśny (1)Sticta sylvatica
181.podgranicznik ponury (1)Sticta fuliginosa
182.przylepka oddzielonaMelanelia disjuncta
183.przylepka sorediowaMelanelia sorediata
184.przylepka wątrobiastaMelanelia hepatizon
185.przylepka żałobnaMelanelia stygia
186.przylepniczka listeczkowata (1)Melanohalea laciniatula
187.przylepniczka oliwkowa (1)Melanohalea olivacea
188.przylepniczka szorstka (1)Melanohalea exasperata
189.przylepniczka wytwornaMelanohalea elegantula
190.przystrumycznik dziwlikowy (1)Hypotrachyna afrorevoluta
191.przystrumycznik pustułkowyHypotrachyna revoluta
192.puchlinka ząbkowana (1)Thelotrema lepadinum
193.pustułka BitteraHypogymnia bitteri
194.pustułka brunatniejącaHypogymnia austerodes
195.pustułka oprószonaHypogymnia farinacea
196.pustułka rozdętaHypogymnia vittata
197.strzępiec obrębiasty (1)Pannaria conoplea
198.szarzynka brodawkowataParmelina pastillifera
199.szarzynka dębowaParmelina quercina
200.szarzynka skórzastaParmelina tiliacea
201.tapetka pokrzywionaArctoparmelia incurva
202.tarczownica pogiętaParmelia submontana
203.tarczownica ściennaParmelia omphalodes
204.tarczynka dziurkowanaMenegazzia terebrata
205.turzynka okazała (1)Heterodermia speciosa
206.włostka ciemniejszaBryoria subcana
207.włostka cieniutkaBryoria capilaris
208.włostka delikatnaBryoria haynaldii
209.włostka dwubarwnaBryoria bicolor
210.włostka gniazdowaBryoria furcellata
211.włostka grzywiastaBryoria jubata
212.włostka karpackaBryoria carpatica
213.włostka KatarzynyBryoria catharinae
214.włostka kędzierzawaBryoria crispa
215.włostka KummerlegoBryoria kummerleana
216.włostka MotykiBryoria motykana
217.włostka NadvornikaBryoria nadvornikiana
218.włostka osobliwaBryoria mirabilis
219.włostka pogiętaBryoria flexuosa
220.włostka SmithaBryoria smithii
221.włostka splecionaBryoria implexa
222.włostka TatarkiewiczaBryoria tatarkiewiczii
223.włostka WrangaBryoria vrangiana
224.włostka wydłużonaBryoria prolixa
225.włostka ZofiiBryoria sophiae
226.zeżyca seledynowaFlavopunctelia flaventior
227.złociszek jaskrawyChrysothrix candelaris
228.żełuczka brodawkowataXanthoparmelia verruculifera
229.żełuczka DelisaXanthoparmelia delisei
230.żełuczka drobnaXanthoparmelia pulla
231.żełuczka MougeotaXanthoparmelia mougeotii
232.żyłecznik zwisającyAlectoria sarmentosa
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

** Brak nazwy rodzajowej polskiej.

(1) - gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWEFUNGI
borowikowateBoletaceae
1.podgrzybek tęgoskórowyXerocomus parasiticus
2.poroblaszek żółtoczerwonyPhylloporus pelletieri
3.szyszkowiec łuskowatyStrobilomyces strobilaceus
dzwonkówkowateEntolomataceae
4.dzwonkówka* (1)Entoloma sphagnorum
5.dzwonkówka bagienna (1)Entoloma cuspidiferum
6.dzwonkówka ciemniejąca (1)Entoloma turci
7.dzwonkówka szarofioletowa (1)Entoloma bloxamii
gąskowateTricholomataceae
8.białokrowiak trójbarwny (1)Leucopaxillus compactus
9.gąska pomarańczowa (1)Tricholoma aurantium
10.wilgotnica cytrynowozielona (1)Hygrocybe citrinovirens
11.wilgotnica okazała (1)Hygrocybe splendidissima
12.wilgotnica ozdobna (1)Hygrocybe aurantiosplendens
13.wilgotnica sklepiona (1)Hygrocybe fornicata
14.wilgotnica włoska (1)Hygrocybe reidii
15.wilgotnica zasadowa (1)Hygrocybe ingrata
16.wodnicha atramentowa (1)Hygrophorus atramentosus
17.wodnicha brunatnobiała (1)Hygrophorus latitabundus
18.wodnicha kozia (1)Hygrophorus capreolarius
19.wodnicha oliwkobrązowa (1)Hygrophorus persoonii
20.wodnicha różowoblaszkowa (1)Hygrophorus calophyllus
21.wodnicha zaróżowiona (1)Hygrophorus erubescens
gołąbkowateRussulaceae
22.mleczaj strefowany (1)Lactarius zonarioides
23.mleczaj żółtofioletowy (1)Lactarius repraesentaneus
gwiazdoszowateGeastraceae
24.gwiazdosz brodawkowyGeastrum corollinum
25.gwiazdosz czteropromiennyGeastrum quadrifidum
jodłownicowateBondarzewiaceae
26.jodłownica górskaBondarzewia mesenterica
kisielnicowateExidiaceae
27.płomykowiec galaretowatyTremiscus helvelloides
krążkownicowateDiscinaceae
28.piestrzenica * (1)Gyromitra ambigua
29.piestrzenica * (1)Gyromitra fastigiata
kruchaweczkowatePsathyrellaceae
30.kruchaweczka * (1)Psathyrella maculata
31.kruchaweczka meduzogłowa (1)Psathyrella caput-medusae
lakownicowateGanodermataceae
32.lakownica żółtawaGanoderma lucidum
łęgotowateGeoglossaceae
33.małozorek zielony (1)Microglossum viride
34.włosojęzyk szorstki (1)Trichoglossum hirsutum
maślakowateSuillaceae
35.borowiczak dętyBoletinus cavipes
36.maślak błotny (żółtawy)Suillus flavidus
37.maślak syberyjskiSuillus sibiricus
ozorkowateFistulinaceae
38.ozorek dębowyFistulina hepatica
pieczarkowateAgaricaceae
39.kurzawka bagiennaBovista paludosa
pierścieniakowateStrophariaceae
40.łuskwiak włóknistołuskowatyPholiota heteroclita
41.połówka południowa (1)Agrocybe cylindracea
pniarkowateFomitopsidaceae
42.jamkówka kurczliwa (1)Antrodia ramentacea
43.pniarek różowyFomitopsis rosea
44.żagwica listkowataGrifola frondosa
siatkoblaszkowateGomphaceae
45.buławka obciętaClavariadelphus truncatus
46.buławka pałeczkowataClavariadelphus pistilaris
47.buławka spłaszczonaClavariadelphus ligula
48.siatkoblaszek maczugowatyGomphus clavatus
siedzuniowateSparassidaceae
49.siedzuń dębowySparassis brevipes
skórnikowateStereaceae
50.tarczóweczka wielkozarodnikowa (1)Aleurocystidiellum subcruentatum
smardzowateMorchellaceae
51.naparstniczka czeskaVerpa bohemica
52.naparstniczka stożkowataVerpa conica
53.smardz grubonogi

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella crassipes
54.smardz jadalny

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella esculenta
55.smardz półwolny

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella gigas
56.smardz stożkowaty

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella conica
57.smardz wyniosły

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella elata
soplówkowateHericiaceae
58.soplówka bukowaHericium coralloides
59.soplówka jodłowaHericium flagellum
szczeciniakowateHymenochaetaceae
60.błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny)Inonotus obliquus
tocznikowateHelotiaceae
61.*(1)Holwaya mucida
zasłonakowateCortinariaceae
62.zasłonak słomkowożółty (1)Cortinarius elegantior
żagwiowatePolyporaceae
63.żagiew wielogłowaPolyporus umbellatus
GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)LICHENES
64.brązowniczka zielonawaTuckermannopsis chlorophylla
65.brodaczka kępkowaUsnea hirta
66.brodaczka zwyczajnaUsnea dasypoga
67.chrobotek leśnyCladonia arbuscula
68.chrobotek najeżonyCladonia portentosa
69.chrobotek reniferowyCladonia rangiferina
70.chrobotek smukłyCladonia ciliata
71.chróścik inkrustowany (1)Stereocaulon incrustatum
72.chróścik karłowaty (1)Stereocaulon condensatum
73.chróścik obnażony (1)Stereocaulon vesuvianum
74.obierek wątrobiasty (1)Placidium squamulosum
75.odnożyca mączystaRamalina farinacea
76.odnożyca opylonaRamalina pollinaria
77.pawężnica palczastaPeltigera polydactylon
78.pawężnica psiaPeltigera canina
79.płaskotka reglowaParmeliopsis hyperopta
80.płucnica darenkowaCetraria muricata
81.płucnica islandzkaCetraria islandica
82.płucnica kędzierzawaCetraria ericetorum
83.popielak pylastyImshaugia aleurites
84.przylepnik złotawyMelanelixia subaurifera
85.pustułka rurkowataHypogymnia tubulosa
86.wabnica kielichowataPleurosticta acetabulum
87.włostka brązowaBryoria fuscescens
88.złotlinka jaskrawaVulpicida pinastri
89.żełuczka zmiennaXanthoparmelia stenophylla
90.żółtlica chropowataFlavoparmelia caperata
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(1) - gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaSposoby pozyskiwania
FUNGI
lakownicowateGanodermataceae
1.lakownica żółtawaGanoderma lucidumręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają
pniarkowateFomitopsidaceae
2.żagwica listkowataGrifola frondosaręczny zbiór owocników
szczeciniakowateHymenochaetaceae
3.błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny)Inonotus obliquusodcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie z błyskoporkiem podkorowym (forma anamorficzna), należy ograniczyć uszkodzenie drzewa
smardzowateMorchellaceae
4.smardz grubonogiMorchella crassipesręczny zbiór owocników
5.smardz jadalnyMorchella esculentaręczny zbiór owocników
6.smardz półwolnyMorchella gigasręczny zbiór owocników
7.smardz stożkowatyMorchella conicaręczny zbiór owocników
8.smardz wyniosłyMorchella elataręczny zbiór owocników
żagwiowatePolyporaceae
9.żagiew wielogłowaPolyporus umbellatusręczny zbiór owocników
LICHENES
10.płucnica islandzkaCetraria islandicaręczny zbiór plech
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI GRZYBÓW WYMAGAJĄCE USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ STREF OCHRONY

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaWielkość strefy ochrony
GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)LICHENES
1.granicznik płucnikLobaria pulmonariastanowisko wraz z ostoją o
2.granicznik tarczownicowyLobaria scrobiculatapromieniu do 50 m od
3.granicznik tarczowyLobaria amplissimastanowiska
4.kobiernik ArnoldaParmotrema arnoldii
5.kobiernik orzęsionyParmotrema perlatum
6.kobiernik postrzępionyParmotrema crinitum
7.kobiernik wybrednyParmotrema stuppeum
8.mąkla rozłożystaEvernia divaricata
9.odnożyca włosowataRamalina thrausta
10.pawężniczka sorediowaNephroma parile
11.puchlinka ząbkowanaThelotrema lepadinum
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).