[Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze] - Art. 4. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 4. - [Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  4.  [Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze]
1. 
Ochotnicze straże pożarne mogą tworzyć młodzieżowe drużyny pożarnicze lub dziecięce drużyny pożarnicze w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
2. 
Do młodzieżowej drużyny pożarniczej lub dziecięcej drużyny pożarniczej mogą należeć osoby w wieku do 18 lat - za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych.