[Wykorzystywanie środków ochotniczych straży pożarnych do celów społecznie użytecznych] - Art. 33. - Ochotnicze straże pożarne. - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 33. - [Wykorzystywanie środków ochotniczych straży pożarnych do celów społecznie użytecznych] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  33.  [Wykorzystywanie środków ochotniczych straży pożarnych do celów społecznie użytecznych]
1. 
Nieruchomości, środki transportu, urządzenia i sprzęt pozostające w posiadaniu ochotniczej straży pożarnej mogą być odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie użytecznych celów określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej.
2. 
Środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w dyspozycji zarządu OSP z przeznaczeniem na działalność statutową.