[Przetwarzanie danych osobowych w związku z wypłatą świadczenia ratowniczego lub dochodzeniem nienależnie pobranego świadczenia... - Dz.U.2021.2490 - OpenLEX

Art. 22. - [Przetwarzanie danych osobowych w związku z wypłatą świadczenia ratowniczego lub dochodzeniem nienależnie pobranego świadczenia ratowniczego] - Ochotnicze straże pożarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  22.  [Przetwarzanie danych osobowych w związku z wypłatą świadczenia ratowniczego lub dochodzeniem nienależnie pobranego świadczenia ratowniczego]
1. 
Organ wypłacający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypłaty świadczenia ratowniczego oraz do żądania i dochodzenia nienależnie pobranego świadczenia ratowniczego.
2. 
Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez organ wypłacający polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności tych danych.