§ 9. - Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.
§  9. 
1. 
Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:
1)
organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;
2)
planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;
3)
współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;
4)
prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokume+ntacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;
5)
tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
6)
sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
7)
wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;
8)
organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
9)
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
10)
tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
11)
podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;
12)
wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
13)
doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;
14)
współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
15)
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
16)
prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.
2. 
W przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
1)
obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2;
2)
jedno dodatkowe kryterium oceny pracy dyrektor szkoły wskazuje przed dokonaniem oceny pracy spośród kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 4.
3. 
W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły oprócz kryteriów oceny pracy, o których mowa w ust. 1, obejmują także kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.