§ 10. - Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.
§  10. 
1. 
Ocenę pracy dyrektora szkoły ustala się:
1)
w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz jednego kryterium oceny pracy wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2;
2)
w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - po ustaleniu poziomu spełniania łącznie wszystkich kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.
2. 
Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:
1)
w przypadku realizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a)
od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,
b)
od 0 do 30 - w odniesieniu do kryterium oceny pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
c)
od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-9 i ust. 4;
2)
w przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
a)
od 0 do 10 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 9 ust. 1,
b)
od 0 do 5 - w odniesieniu do kryteriów oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5.
3. 
Do ustalania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.