§ 1. - Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli;
2)
szczegółowy tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli;
3)
szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.