§ 9. - [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej RP] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  9.  [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej RP]
1. 
Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera:
1)
omówienie opinii prawnych i innych poddanych ocenie dokumentów, w szczególności pism procesowych, sporządzanych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, ze wskazaniem kategorii spraw i zakresu zagadnień;
2)
omówienie postawy kandydata w trakcie postępowania przed sądami i urzędami, w szczególności sposobu realizacji obowiązków oraz przestrzegania terminów procesowych, a także kultury pracy;
3)
wskazanie stopnia skomplikowania spraw zgłoszonych do wykazu przez kandydata, w szczególności spraw, w których były rozstrzygane istotne lub precedensowe zagadnienia prawne;
4)
omówienie zgłoszonych publikacji, osiągnięć naukowych, udziału w szkoleniach, konferencjach oraz społecznej aktywności kandydata.
2. 
Jeżeli ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zawiera omówienie zachowań kandydata skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym lub przed urzędami, uchybień lub naruszeń prawa, w szczególności skutkujących rozstrzygnięciem na niekorzyść reprezentowanych stron lub uczestników postępowania, stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której to omówienie się odnosi, z przedstawieniem zwięzłych motywów przyjętego stanowiska.