§ 8. - [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  8.  [Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora]
1. 
Ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko prokuratora zawiera:
1)
zbiorcze i syntetyczne omówienie spraw, w których uniewinniono oskarżonego, uniewinniono oskarżonego jedynie od części zarzutów, zwrócono akt oskarżenia, uchylono postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia, a ponadto omówienie pism procesowych i innych, poddanych ocenie, sporządzonych przez kandydata dokumentów, ze wskazaniem kategorii spraw lub zakresu zagadnień;
2)
omówienie postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w tym obecności i aktywności na rozprawach lub posiedzeniach, sposobu realizacji obowiązków procesowych i przestrzegania terminów procesowych.
2. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do oceny kandydata zajmującego stanowisko prokuratora przepisy § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.
3. 
Jeżeli ocena merytoryczna kwalifikacji kandydata zawiera omówienie zachowań kandydata skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym, uchybień lub naruszeń prawa, stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której to omówienie się odnosi, z przedstawieniem zwięzłych motywów przyjętego stanowiska.