§ 5. - [Utworzenie w systemie teleinformatycznym dokumentu zawierającego ocenę] - Ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1367

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  5.  [Utworzenie w systemie teleinformatycznym dokumentu zawierającego ocenę]
Wyznaczony sędzia:
1)
tworzy w systemie teleinformatycznym dokument zawierający ocenę i opatruje go podpisem elektronicznym;
2)
dołącza do dokumentu, o którym mowa w pkt 1, elektroniczne kopie dokumentów, które w oryginale mają postać papierową, i potwierdza zgodność elektronicznej kopii dokumentu z oryginałem w postaci papierowej przez opatrzenie jej podpisem elektronicznym.