Art. 33. - [Treść wniosku o uznanie za obywatela polskiego; załączniki do wniosku] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  33.  [Treść wniosku o uznanie za obywatela polskiego; załączniki do wniosku]
1. 
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego zawiera:
1)
dane cudzoziemca;
2)
adres zamieszkania;
3)
informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
4)
dane małżonka cudzoziemca;
5)
informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie;
6)
uzasadnienie.
2. 
Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
1)
dane małoletniego;
2)
informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 lub art. 8.
3. 
Wniosek przedstawiciela ustawowego o uznanie za obywatela polskiego małoletniego cudzoziemca zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
4. 
Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 lub ust. 2;
2)
posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
3)
urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;
4)
fotografie osób objętych wnioskiem.
5. 
Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 1.