Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 1948 r.
w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi.

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza się, co następuje:
Odpadkami użytkowymi w rozumieniu art. 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) są porzucone lub nie nadające się do dalszego użytkowania przez posiadacza:
1)
szmaty tkane i dziane oraz ścinki pokonfekcyjne, wełniane, bawełniane, lniane, konopne, jedwabne, z włókien syntetycznych, jutowe, filcowe i wojłokowe, z wyłączeniem odpadków powstających w państwowych zakładach przemysłu włókienniczego i nadających się do dalszej przeróbki w zakładach podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Włókienniczego;
2)
odpadki surowców włókienniczych nie mające dalszego produkcyjnego zastosowania w zakładach pracy przemysłu włókienniczego;
3)
makulatura z wyłączeniem odpadków papieru pozostających w zakładach przetwórczych podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Papierniczego;
4)
stłuczka szklana;
5)
używane flaszki, słoiki, butle (gąsiory);
6)
odpadki z wyrobów gumowych (kauczukowych i syntetycznych);
7)
odpadki garbarskie, a mianowicie:
a)
oddzierki skór surowych,
b)
łebki bydlęce,
c)
odpadki skór po falcowaniu,
d)
odpadki skór po blanżerowaniu,
e)
odpadki i ścinki skór garbowanych miękkich i twardych, łącznie z odpadkami wyrobów galanteryjnych i rymarskich nie mające zastosowania w zakładach pracy przemysłu skórzanego,
f)
sierść,
8)
ścinki futrzarsko-kuśnierskie;
9)
kości pokonsumpcyjne i zbierane, nogi i odpadki z wyrobów rogowych, racice i kopyta z wyjątkiem padających w rzeźniach i fabrykach przetworów mięsnych;
10)
odpadki z wyrobów celuloidowych;
11)
zużyte płyty gramofonowe, złom ebonitowy i innych użytecznych mas plastycznych;
12)
zużyte korki i zużyte izolacje korkowe, odpadki korka (korek naturalny);
13)
zużyte żarówki elektryczne;
14)
szczecina i włos koński z grzyw i ogonów za wyjątkiem padających w rzeźniach.
1.
Osoby fizyczne i prawne prawa prywatnego i publicznego, będące w posiadaniu odpadków użytkowych, określonych w § 1 obowiązane są zabezpieczyć materiały te przed ich zniszczeniem i zaofiarować je do zbiórki po cenach ustalonych przez Ministra Przemysłu i Handlu w terminie 30-dniowym od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Obowiązek zabezpieczenia ciąży na posiadaczu do czasu zabrania materiałów, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zaofiarowania (zawiadomienia).
2.
Odpadki użytkowe wymienione w § 1 powstałe po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia winny być zgłoszone i zaofiarowane do zbiórki przed upływem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstały.
3.
Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą odpadków użytkowych z gospodarstw domowych, których posiadacze obowiązani są jedynie do składania ich w miejscach na to przeznaczonych na terenie danej posesji lub bloku budynków.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.