Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.27.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1947 r.

DEKRET
z dnia 23 stycznia 1947 r.
o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Odpadkami użytkowymi w rozumieniu dekretu niniejszego są:

1)
wszelkie porzucone lub nie nadające się do dalszego użytkowania przez posiadacza przedmioty zużyte, zepsute, zniszczone lub uszkodzone;
2)
resztki surowców i innych materiałów, pozostające w zakładach pracy, a nie znajdujące w nich dalszego produkcyjnego zastosowania;
3)
uboczne produkty poubojowe, których wyodrębnienie i przerób podyktowane jest względami racjonalnego wykorzystania.

Celem należytego gospodarczego wykorzystania odpadków użytkowych Rada Ministrów może:

1)
w stosunku do poszczególnych ich rodzajów w drodze rozporządzeń nałożyć na osoby fizyczne i prawne obowiązek zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz zaofiarowania ich do zbiórki w sposób i na warunkach, ustalonych w rozporządzeniu;
2)
wprowadzić obowiązek uzyskiwania koncesji na dokonywanie zbiórki odpadków użytkowych, nie podlegających wyłączności, przewidzianej w art. 3 pkt 2), ustalać warunki udzielania, wygasania i cofania koncesji oraz wskazywać władze właściwe do orzekania w tym przedmiocie.

Minister Przemysłu w odniesieniu do odpadków, wymienionych w pkt 1) i 2) art. 1, zaś Minister Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w odniesieniu do odpadków, wymienionych w pkt 3) art. 1, mogą w stosunku do poszczególnych ich rodzajów w drodze rozporządzeń:

1)
regulować obrót, sposób zbierania, obróbki, sortowania, konserwowania, przechowywania, znakowania i przewozu odpadków użytkowych;
2)
powierzyć gospodarowanie odpadkami użytkowymi osobie prawnej prawa prywatnego lub publicznego na zasadzie wyłączności w odniesieniu do grup lub poszczególnych odpadków użytkowych na terenie całego Państwa lub poszczególnych jego obszarów.

Dokonywanie obrotów odpadkami użytkowymi przez osoby lub instytucje, które nie uzyskają odnośnych uprawnień na mocy art. 2, jest zabronione.

Kto wykracza przeciw przepisom niniejszego dekretu i rozporządzeń, wydanych na jego podstawie,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 30.000 zł, bądź jednej z tych kar.

Do orzekania właściwe są powiatowe władze administracji ogólnej.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 5 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1947 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.47.73.468).