§ 3. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.194.1289

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.
§  3.
1.
Obowiązek ubezpieczenia OC jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, powstaje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o autoryzacji.
2.
Obowiązek ubezpieczenia OC jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, powstaje nie później niż w dniu notyfikacji tej jednostki Komisji Europejskiej i państwom członkowskim przez ministra właściwego do spraw gospodarki.