Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.194.1289

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej:
a)
jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie autoryzacji,
b)
jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie notyfikacji

- zwanego dalej "ubezpieczeniem OC",

2)
termin powstania obowiązku ubezpieczenia, oraz
3)
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
1.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna jednostek, o których mowa w § 1, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością w zakresie określonym w autoryzacji bądź notyfikacji.
2.
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
3.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
polegających na zapłacie kar umownych;
2)
powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
1.
Obowiązek ubezpieczenia OC jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, powstaje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o autoryzacji.
2.
Obowiązek ubezpieczenia OC jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, powstaje nie później niż w dniu notyfikacji tej jednostki Komisji Europejskiej i państwom członkowskim przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
1.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 2.000.000 euro.
2.
Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).