§ 2. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.194.1289

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.
§  2.
1.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna jednostek, o których mowa w § 1, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzoną działalnością w zakresie określonym w autoryzacji bądź notyfikacji.
2.
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
3.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
polegających na zapłacie kar umownych;
2)
powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.