§ 1. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.194.1289

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2010 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej:
a)
jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie autoryzacji,
b)
jednostki, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie notyfikacji

- zwanego dalej "ubezpieczeniem OC",

2)
termin powstania obowiązku ubezpieczenia, oraz
3)
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.