Rozdział 5 - Obniżenia i zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

Rozdział  5.

Obniżenia i zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych.

§  13.
1.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia - nadane indywidualnym rolnikom na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), oraz przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do stałego użytkowania - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku ich objęcia oraz w ciągu dwóch lat następnych, w czwartym zaś i dalszych latach od chwili objęcia obciąża się tymi dostawami przy zastosowaniu norm dostaw obowiązujących te gospodarstwa w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi).
2.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach, o których mowa w ust. 1, przydzielone indywidualnym rolnikom, spółdzielniom produkcyjnym i zespołom uprawowym na podstawie umów dzierżawnych lub o zagospodarowanie, zawartych z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów rad narodowych, oraz dzierżawione przez kółka rolnicze, zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na okres trwania umowy.
§  14.
1.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów, nie wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nadane indywidualnym rolnikom na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), oraz przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do stałego użytkowania, jak również przydzielone indywidualnym rolnikom, spółdzielniom produkcyjnym i zespołom uprawowym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów rad narodowych - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku ich objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według norm dostaw obowiązujących te gospodarstwa w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi).
2.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi oraz użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach województw i powiatów nie wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dzierżawione przez kółka rolnicze oraz przydzielone po dniu 31 grudnia 1962 r. spółdzielniom produkcyjnym nie prowadzącym zespołowej hodowli zwierząt do stałego użytkowania lub do zagospodarowania bądź w dzierżawę na podstawie umów zawartych z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów rad narodowych - zwalnia się od obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku ich objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według obniżonych o 50% norm dostaw obowiązujących indywidualne gospodarstwa rolne w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi).
§  15.
Jeżeli objęcie użytków rolnych, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14, nastąpiło w czwartym kwartale, za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  15a. 1
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 13:
1)
na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 2,
2)
w stosunku do użytków rolnych, nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
§  16.
Spółdzielniom produkcyjnym, które prowadzą chów loch zapisanych do ksiąg zwierząt zarodowych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych o 15 kg za każde prosię odchowane i zapisane do ksiąg zwierząt zarodowych.
§  17.
Zwalnia się od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych gospodarstwa rolne należące do Funduszu Wczasów Pracowniczych, Centralnego Zarządu Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz Centralnego Zarządu Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  18.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządzić obniżenie w granicach do 50% dla niektórych grup gospodarstw rolnych wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych ustalonej zgodnie z § 1.
§  19.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z właściwymi ministrami może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić gospodarstwa rolne, o których mowa w § 11, od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych lub obniżyć wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w granicach do 50% ustalonego zobowiązania.
§  20.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych.
2.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydają właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
3. 2
Prezydia wojewódzkich rad narodowych na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych mogą przekazać uprawnienia do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2, organom do spraw skupu prezydiów gromadzkich (miejskich w miastach nie stanowiących powiatów miejskich, osiedli) rad narodowych.
1 § 15a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
2 § 20 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1964 r. (Dz.U.64.26.169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1964 r.