Art. 8. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  8.
1.
Podstawą ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych jest obszar użytków rolnych, wyrażony w hektarach fizycznych.
2.
Użytkami rolnymi w rozumieniu niniejszego dekretu są:
1)
grunty orne,
2)
łąki,
3)
pastwiska, z wyjątkiem gromadzkich,
4)
ogrody i sady.