Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż. - Rozdział 5 - Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1964.46.316 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.46.316 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

Rozdział  5.

Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.

§  26. 3
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku ich objęcia oraz w ciągu dwóch lat następnych, w czwartym zaś i dalszych latach od chwili objęcia obciąża się tymi dostawami według gromadzkich (powiatowych lub rejonowych) norm dostaw obowiązujących w danej wsi.
§  27.
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według gromadzkich (powiatowych lub rejonowych) norm dostaw obowiązujących w danej wsi.
§  28.
W przypadku gdy objęcie gruntów, o których mowa w § 26 oraz w § 27, nastąpiło w czwartym kwartale - za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  29.
1.
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym, zespołom uprawowym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych oraz będące we władaniu kółek rolniczych - zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż na okres trwania umowy.
2.
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym, zespołom uprawowym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych oraz będące we władaniu kółek rolniczych - obciąża się obowiązkowymi dostawami zbóż w okresie trwania umowy według ulgowych norm dostaw w wysokości od 80 kg do 150 kg z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych.
3.
Wysokość norm ulgowych, o których mowa w ust. 2, określa dla poszczególnych powiatów prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4.
Jeżeli norma obowiązkowych dostaw zbóż z gruntów własnych gospodarstwa jest niższa od normy ulgowej (ust. 3), stosuje się z gruntów przydzielonych do zagospodarowania lub w dzierżawę normę niższą.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą zastosować zwolnienie od obowiązku dostaw zbóż na okres dwóch lat, licząc od pierwszego roku zbiorów, gruntów określonych w ust. 2, jeżeli grunty te były nie uprawiane co najmniej przez dwa lata i zostały przydzielone na podstawie umów dzierżawy lub o zagospodarowanie, zawartych na okres nie krótszy niż sześć lat.
§  29a. 4
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 29 ust. 1:
1)
na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 3,
2)
w stosunku do gruntów nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
§  30. 5
Indywidualnym gospodarstwom rolnym:
1)
nie posiadającym naturalnych łąk i pastwisk,
2)
liczącym poniżej 5 ha przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 5 arów,
3)
liczącym 5 i więcej hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 10 arów,

obniża się obowiązkowe dostawy zbóż o 10%.

§  31.
Spółdzielniom produkcyjnym, w których naturalne łąki i pastwiska stanowią mniej niż 20% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się obowiązkowe dostawy zbóż o 10%.
§  32.
1.
Nowo założonym spółdzielniom produkcyjnym obniża się w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki wysokość obowiązkowych dostaw zbóż, przypadających z gruntów, z których będą dokonane zbiory zespołowe - o 20%. Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
2.
Obniżenie określone w ust. 1 stosuje się przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.
§  33.
Właściwy do spraw skupu organ prezydium powiatowej (miejskiej - miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej oraz rady narodowej miasta wyłączonego z województwa może obniżyć spółdzielniom produkcyjnym, których członkami są w większości chłopi małorolni, wysokość obowiązkowych dostaw zbóż odpowiednio do możliwości produkcyjnych poszczególnych spółdzielni.
§  34.
Grunty orne wniesione do spółdzielni produkcyjnych przez nowo wstępujących członków obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowej gospodarki na tych gruntach normą dostaw zbóż, wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.
§  35.
Właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich - miast stanowiących powiaty miejskie) rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą przyznać ulgi w obowiązkowych dostawach zbóż spółdzielniom produkcyjnym obsiewającym znaczną część gospodarstwa łubinem i innymi nasionami roślin strączkowych na zielony nawóz.
§  36.
Zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż gospodarstwa rolne:
1)
podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej,
2)
należące do Centralnego Zarządu Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i do Centralnego Zarządu Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego,
3)
należące do tuczarni Centrali Przemysłu Mięsnego, do Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego i do Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego "Herbapol" Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu,
4)
należące do spółdzielni mleczarskich prowadzących wychowalnię cieląt,
5)
należące do Funduszu Wczasów Pracowniczych,
6)
należące do rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych oraz podległe stacjom doświadczalnym oceny odmian,
7)
wymienione w § 22 i § 23 i nie produkujące zbóż.
§  37.
1.
Gospodarstwa rolne położone w rejonach górskich w województwach: wrocławskim, katowickim, krakowskim i rzeszowskim, które z uwagi na warunki glebowo-klimatyczne mają ograniczone możliwości produkcji roślinnej, mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu wszystkich lub części gospodarstw w poszczególnych wsiach lub gromadach (ust. 1) wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej.
§  38.
Na wniosek posiadacza indywidualnego gospodarstwa rolnego o obszarze gruntów ornych poniżej 5 ha przeliczeniowych, mającego na utrzymaniu więcej niż troje dzieci w wieku poniżej 14 lat, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż o 50 kg zboża na każde dziecko powyżej trojga.
§  39.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zbóż nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 wydają właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich - w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych - w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych mogą przekazać uprawnienia do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2, organom do spraw skupu prezydiów gromadzkich (miejskich - w miastach nie stanowiących powiatów miejskich, osiedli) rad narodowych.
§  40.
1.
Gospodarstwom rolnym, kontraktującym uprawy, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż w zależności od obszaru upraw zakontraktowanych przy zastosowaniu norm ustalonych dla danego gospodarstwa.
2.
Wysokość zmniejszenia ustala się mnożąc ilość hektarów fizycznych, zajętych pod uprawy zakontraktowane, przez normę właściwą dla danego gospodarstwa.
3.
Aż do upływu terminu wykonania umowy kontraktacyjnej, określonego w tej umowie, wstrzymuje się wykonanie części obowiązkowych dostaw zbóż obliczonej według zasad ust. 2.
4.
Po terminowym wywiązaniu się zobowiązanego z umowy kontraktacyjnej (ust. 2) następuje ostateczne zmniejszenie.
3 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1968 r. (Dz.U.68.43.312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1968 r.
4 § 29a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
5 § 30 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.