Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

Gospodarstwa rolne oraz mleczarskie w miastach obowiązane są do dostaw mleka według zasad określonych w dekrecie.

Obowiązkiem dostaw mleka objęte są:

1)
indywidualne gospodarstwa rolne,
2)
indywidualne gospodarstwa mleczarskie w miastach,
3)
działki przyzagrodowe członków spółdzielni produkcyjnych,
4)
spółdzielnie produkcyjne,
5)
państwowe gospodarstwa rolne, podległe Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych,
6)
pozostałe gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych.

Rada Ministrów ustala na każdy rok państwowy plan obowiązkowych dostaw mleka.

W ramach państwowego planu Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego planuje i nadzoruje wykonanie obowiązkowych dostaw mleka.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa jednostki gospodarcze powołane do skupu mleka.