Dział 4 - Administracja Społecznym Funduszem Oszczędnościowym. - Obowiązek społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

Dział  IV

Administracja Społecznym Funduszem Oszczędnościowym.

1.
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza corocznie plan finansowy Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
2.
Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanego zbioru składek oszczędnościowych oraz zamierzonych zwolnień, przewidywanych zwrotów kwot, przeznaczonych na finansowanie państwowego planu inwestycyjnego, z podziałem na inwestycje prywatne i inne inwestycje oraz przewidywanego wycofywania wkładów w ramach uprawnień, zawartych w art. 14 ust. 1 pkt 3.
3.
Plan finansowy Społecznego Funduszu Oszczędnościowego zatwierdza Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu. W planie tym uwidoczniona będzie kwota dopuszczalnych zwolnień z wkładów oszczędnościowych na cele inwestycji prywatnych (art. 19) w poszczególnych funduszach.
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi operacje, dokonywane na podstawie niniejszej ustawy, na oddzielnym rachunku.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego składa Ministrowi Skarbu sprawozdania okresowe z całości operacyj Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
3.
Banki i instytucje, którym powierzono czynności na podstawie art. 7 ust. 3, prowadzą oddzielną rachunkowość operacyj, dokonywanych na podstawie niniejszej ustawy i przedkładają okresowe sprawozdania Bankowi Gospodarstwa Krajowego.