Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 17 lutego 1920 r.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r., zarządza się, co następuje:
1. Właściciele, względnie dzierżawcy lub administratorzy zakładów przemysłowych, przerabiających produkty rolne, a mianowicie: młynów, cukrowni, gorzelni, drożdżami, krochmalni, syropiarni, browarów, słodami, suszarni, płatkarni, olejarni, fabryk cykorji, suszarni warzyw i owoców, przetworów owocowych, makaronów, kaszarni, palarni kawy zbożowej i t. p., obowiązani są do podania ścisłych danych o posiadanych lub zarządzanych zakładach na kwestjonarjuszach (wzory A i B), przesłanych im przez władze powiatowe lub gminne.

2. Winni niedostarczenia danych w ciągu dni trzech od daty doręczenia kwestjonarjuszy, jakoteż podania informacji niedostatecznych lub fałszywych, podlegają karom, przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 1920 r.

WZÓR A.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór B (dla cukrowni).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................