Obniżenie stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.42.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 1962 r.
w sprawie obniżenia stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe.

Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 73 i z 1962 r. Nr 32, poz. 152) zarządza się, co następuje:
Dolną stawkę wpłat na fundusz gromadzki określoną w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe (Dz. U. z 1958 r. Nr 17, poz. 73 i z 1962 r. Nr 32, poz. 152) obniża się z 2% na 1% przychodowości ustalonej dla celów podatku gruntowego za rok poprzedzający rok obowiązku uiszczenia wpłaty.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiaru funduszu gromadzkiego na niektóre cele miejscowe za okres od 1963 r.