Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.37.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 sierpnia 1960 r.
w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 8 oraz art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201 i z 1959 r. Nr 11, poz. 60) zarządza się, co następuje:
Przepisy § 1 ust. 2 oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 44, poz. 202) mają odpowiednie zastosowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego i żywienia zbiorowego bez względu na podporządkowanie organizacyjne tych przedsiębiorstw.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych za okres od dnia 1 sierpnia 1960 r., a w przedsiębiorstwach podległych Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - za okres od dnia 1 listopada 1960 r.