Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.166

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 27 stycznia 1930 r.
w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.

Na podstawie § 3 ustęp 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem o zastosowaniu ceł wywozowych, podpisanej w Gdańsku dnia 12 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 14, poz. 123), a zatwierdzonej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 81) zarządza się co następuje:
§  1. Ustala się następującą listę kontyngentową, na której podstawie w czasie od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. włącznie wytwory gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł, względnie gdańskiego rolnictwa mogą być wywiezione zagranicę w ilościach i według ulgowych stawek poniższej listy:
Poz. tar. celn.Nazwa towaruKontyngent w tonnach za czas od 1.IV.1929 r. do 31.III.1930 r.Ulgowa stawka w złotych
219Mąka żytnia250bez cła
221Otręby9.500bez cła
223Makuchy11.500bez cła
226Kości500
227Skóry surowe:
a) wołowe20012.-
b) cielęce15030,-
c) końskie10012.50
d) owcze10010.-
e) kozie2530.-
f) zajęcze i królicze15100.-
g) mizdra252.-
230Smoła pogazowa600bez cła
234Żużle:
1. zawierające żelazo--
2. " cynk i ołów30bez cła
3. " cynę40bez cła
4. " miedź do 35 %80bez cła
235Żelaziwo i stal stare5002.-
236 p. 2Miedź w łomie i odpadkach30bez cła
238Aluminjum1010.-
239 p. 1Miedź fosforowa w gąskach i sztabach200bez cła
Inne stopy5010.-
239 p. 2Spiż, bronz fosforowy w łomie i odpadkach3010.-
241Ołów w łomie i odpadkach50bez cła
242Szmaty, skrawki, makulatura400bez cła
253Ługi glicerynowe200bez cła
257Świnie żywe i bite40.000bez cła
sztuk
§  2. Wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia ilości artykułów mogą być wywiezione zagranicę z zachowaniem powyższych warunków jedynie na podstawie wystawionego świadectwa pochodzenia według wzoru zamieszczonego poniżej.

Świadectwa takie, wystawiane przez Izbę Handlową Względnie Izbę Rękodzielniczą Wolnego Miasta Gdańska, winny być uwzględniane przez wszystkie urzędy celne.

Rozdziału ustanowionych kontyngentów dokonywa Gdański Urząd Handlu Zagranicznego.

§  3. Kontrolę wywozu uskuteczniają urzędy celne według ogólnych zasad.
§  4. Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wzór do § 2 rozp.

Świadectwo pochodzenia

Ważne dla zastosowania ulg celnych w dziedzinie ceł wywozowych.

Niniejszem zaświadcza się, że wymienione poniżej przez ...... do wywozu zgłoszone towary ...... są wytworem gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł, względnie gdańskiego rolnictwa.

Zaświadczenie to jest ważne "na przeciąg trzech (3) miesięcy od daty wystawienia.

Gdańsk, dnia ......19 ...... r.

L. S. (Oznaczenie wystawiającej instytucji).