Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.35.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie nieodpłatnego zbycia udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz pracowników Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art. 42 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie udziałów Skarbu Państwa w spółce FSO Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 10% kapitału zakładowego tej spółki w dniu jej rejestracji, na rzecz osób będących pracownikami Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
2. Ustalona w ust. 1 liczba udziałów, które mają być zbyte nieodpłatnie, zostanie pomniejszona o liczbę udziałów objętych w trybie art. 24 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685).
§  2.
1. Nieodpłatne zbycie udziałów Skarbu Państwa, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi po wygaśnięciu uprawnień pracowników Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie do objęcia udziałów w trybie art. 24 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2.
2. Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego nabycia udziałów określonych w § 1 ust. 1 wygasają po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia nieodpłatnego zbywania udziałów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.